ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 19:38:46 เปิดอ่านทั้งหมด 537 ครั้ง
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ “6 แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ของ สุเทพ เทือกสุบรรณ”
โพ ลชี้ผลสำรวจ 6 แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ฉบับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ประชาชนกว่าร้อยละ 78 เห็นด้วยใน 3 ประเด็น “ให้มีระบบเลือกตั้งที่ซื้อเสียงไม่ได้ การปฏิรูประบบข้าราชการ และการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน” กว่าร้อยละ 67 เห็นด้วย “แก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง” ชี้การแก้ปัญหา อยู่ที่การปฏิบัติของบุคคล การบังคับใช้กฎหมาย เป็นสำคัญ เครือข่าย
 

เคลือข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “6 แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,234 ตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ

เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มต่อต้านระบอบทักษิณ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 ผลการสำรวจประเด็น ระบบการเลือกตั้งที่ซื้อเสียงไม่ได้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 79.09 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 18.15 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 2.76 ระบุว่าไม่แน่ใจ การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด เช่นการแก้กฎหมายให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ ประชาชนร้อยละ 67.10 เห็นด้วย ร้อยละ 27.63 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 5.27 ระบุไม่แน่ใจ การให้นักการเมืองเคารพและให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง ร้อยละ 69.61 เห็นด้วย ร้อยละ 24.96 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.43 ไม่แน่ใจ การปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ ต้องให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชน และให้ความดีความชอบแก่ตำรวจ และให้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 49.11 เห็นด้วยกับ ร้อยละ 42.22 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 8.67 ไม่แน่ใจ การปฏิรูประบบราชการ ให้ข้าราชการอยู่ในระบบคุณธรรมแทนระบบอุปถัมภ์ ร้อยละ 79.90 เห็นด้วย ร้อยละ 17.18 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 2.92 ไม่แน่ใจ การเปลี่ยนแปลงปัญหาพื้นฐาน ระบบการศึกษา คมนาคม ขนส่ง สาธารณสุข ต้องทำเป็นวาระแห่งชาติ ประชาชน ร้อยละ 78.93 เห็นด้วย ร้อยละ 16.21 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 4.86 ระบุว่าไม่แน่ใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ทัศนะผลการสำรวจเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจ พบว่า จะมีกลุ่มที่เห็นด้วยอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่เห็นด้วยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง มากกว่าร้อยละ 78 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ให้มีระบบเลือกตั้งที่ซื้อเสียงไม่ได้ การปฏิรูประบบข้าราชการ และการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน 2.กลุ่มที่เห็นด้วย ประมาณ ร้อยละ 67 – ร้อยละ 69 ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง และ 3.กลุ่มที่ยังก้ำกึ่งในประเด็นของการปฏิรูปตำรวจ ความจริงแล้ว ข้อเสนอทั้ง 6 เป็นเพียงนามธรรม ในแต่ละมิติมีระบบกลไกลในการขับเคลื่อน และมีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว เช่น ระบบการทุจริตการเลือกตั้ง ก็มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คอยดูแล ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน มีสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือการปฏิรูปข้าราชการ ก็มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งปัญหาหลักจริง ๆ ไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบาย หรือกฎหมาย แต่สิ่งที่อยากจะเสนอ ก็คือ ควรจะทำอย่างไรให้หน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบังคับการใช้กฎหมาย.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved