ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:18:58 เปิดอ่านทั้งหมด 946 ครั้ง
.. เจาะพื้นที่เกษตรพญาเม็งราย รายได้ต่อหัว/ครัวเรือน 4-7 หมื่นบาท
ศูนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ดฯ 107 เจาะสำรวจพื้นที่ทำการเกษตร พญาเม็งราย พบมีเนื้อที่รวมทั้ง 6 ตำบล 84,000 ไร่ ชาวบ้านขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 8,056 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 40,000-70,000 บาทต่อหัว/ครัวเรือน ข้าวยังเป็นพืชหลัก ยางพารา มาแรงปลูกันแพร่หลายทุกตำบล กว่า 40,000 ไร่ ลำไย 11,000 ไร่
 

ศูนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107.0 รายงานสถานการณ์ การทำการเกษตรในพื้นที่ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จากฐานข้อมูลในภาพรวม ทั้ง   6 ตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอ  พบว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งสิ้น 84,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และลำไย  มีชาวบ้านขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 8,056 ครัวเรือน เฉลี่ยรายได้จากผลผลิต ประมาณ 10 ไร่ หรือราว 40,000-70,000 บาท ต่อหัวต่อครัวเรือน มากน้อยอยู่ที่พืชเกษตรเพาะปลูก มีขึ้น-ลงตามสภาวะการณ์

นายสวัสดิ์ สมบัติใหม่ เกษตรอำเภอพญาเม็งราย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทำการเกษตรของชาวบ้าน  ในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ส่วนใหญ่นอกจากปลูกข้าวเป็นหลัก ยังจะมีพืชเกษตร ผลไม้ และอื่นๆ ด้วย เช่น ตำบลไม้ยา จะเป็นจำพวกข้าว พืชผัก และลำไย ซึ่งมีพื้นที่รวม ราว 6,000 ไร่ ตำบลตาดควัน และแม่ต๋ำ ปลูกข้าวเป็นหลัก และทำนาปีละ 2 ครั้ง เพราะมีอ่างเก็บน้ำตาดควัน เป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ตำบลแม่เปา มีมะม่วงเป็นผลผลิต ทำชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านและตำบล คือ มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ของชาวเขาเผ่าม้ง บนดอยขุนห้วยแม่เปา และบ้านกะแล ตำบลแม่เปา เนื้อที่ราว 3,000-4,000 ไร่ ส่วนตำบลเม็งราย และพญาเม็งราย ซึ่งเป็นชุมชนชาวอีสานอยู่กันมาก 5-6 หมู่บ้าน ปลูกพืชเกษตรมันสำปะหลัง รวมกันราว 4,000 ไร่

นอกจากพืชเกษตรหลักดังกล่าว ในแต่ละตำบล ยังมีพืชหลัก คือ ลำไย และยางพารา แทบทุกหมู่บ้าน โดยคิดเป็นเนื้อที่ปลูกลำไย รวมกัน ราว 11,000 ไร่ ส่วนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ กำลังมาแรง นิยมปลุกกันแพร่หลาย กระจายอยู่ทั่วทุกตำบล เป็นเนื้อที่รวมกันกว่า 40,000 ไร่ ซึ่งเป็นของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จำนวน 25,000 ไร่ บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ เจ้าของเบียร์ช้าง 5,700 ไร่ ที่เหลือเป็นของชาวบ้าน กลุ่มชมรม และ สมาคมเกษตรกรปลูกสวนยาง โดยพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด เป็นรองเพียงการทำนาข้าว

เกษตรอำเภอพญาเม็งราย กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเกิดภัยพิบัติ และการส่งเสริมแนวทางการทำการเกษตร ว่า จะมีหน่วยงาน รับผิดชอบโดยตรง เข้าไปดูแล ในส่วนของเกษตรอำเภอ หน้าที่หลัก คือ ดูแล อำนวยความสะดวกเบื้องต้น และประสานงาน ส่วนงานรับผิดชอบ เช่น งานอบรมให้ความรู้ แนะนำการใช้สารเคมี เพื่อพืชผลปลอดภัย  การปฏิบิตงาน จัดหาตลาดรองรับผลิตผล หรือโครงการรับจำนำสินค้า โครงการแก้ไขผลผลิตราคาตกต่ำ ฯลฯ

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved